لیست پژوهش ها

# عنوان پژوهش دستگاه اجرایی کارفرما پژوهشگر تاریخ اجرای پژوهش مکان اجرای پژوهش عملیات
1 تکلیف 3 شرکت دانش بنیان فاواگستر سپهر هادی عرفانی راد , 1399/02/04 مشهد
Back to Top