• دوره آموزش نظارت مالی(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  33 780,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با نشریه773(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  15 780,000 ریال
 • دوره آموزش مدل های تعالی سازمان در دولت و بخش عمومی(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  22 1,320,000 ریال
 • دوره آموزش قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه -فراخوان دوم

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/07/15
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  69 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش کلیات پیشگیری از وقوع جرم - فراخوان دوم

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/07/15
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  70 880,000 ریال
 • دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات ادری ( فراخوان سوم)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/09/30
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  33 1,560,000 ریال
 • دوره آموزش ارتباطات مردمی ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/08
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  35 1,560,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت وارزیابی عملکرد ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/26
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  19 880,000 ریال
 • دوره آموزش سازماندهی ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/08
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  27 1,320,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(ورود به خدمت و توانمندسازی "فصل ششم ،هفتم،هشتم ونهم" (فراخوان سوم)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/09/30
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  31 520,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با آیین نامه خرید خدمات مشاوره وبخشنامه های جنبی ( مصوب شورای فنی استان )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/11/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  21 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش بررسی بخشنامه تعیین حق الزحمه خدمات نظارت ( مصوب شورای فنی استان )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/11/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  19 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش بررسی بخشنامه سرجمع( مصوب شورای فنی استان )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/11/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  23 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش نحوه تحلیل وبررسی گزارش های آزمایشگاهی بتن ،خاک ،قیر و آسفالت ( مصوب شورای فنی استان )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/12/13
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  16 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با سامانه های نظام اداری

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  39 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  26 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 28 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/02/17
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 3,080,000 ریال
 • دوره آموزش قانون برنامه وبودجه در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  30 2,400,000 ریال
 • دوره آموزش اصول حسابداری (ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 24 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  34 7,200,000 ریال
 • دوره آموزش کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی (ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  31 2,400,000 ریال
 • دوره آموزش حل وفصل اختلافات دستگاههای اجرایی (ویزه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  44 2,400,000 ریال
 • دوره آموزش پاسخگویی ومشتری فرمانی در روابط عمومی ( ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  45 3,600,000 ریال
 • دوره آموزش فرآیند آموزش وتوسعه منابع انسانی (ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 16 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/27
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  35 4,800,000 ریال
 • دوره آموزش اصول وفنون مذاکره ومتقاعد سازی (ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/06
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  22 1,512,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت وبرنامه ریزی پروژه ( ویژه فراخوان دوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/06/25
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 3,024,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت اموال و دارایی های دولت (ویزه کارکنان محترم اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 32 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/07/26 1402/07/27
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  13 11,520,000 ریال
 • دوره آموزش انگیزش در کار (ویژه بنیاد شهید وامور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 4,480,000 ریال
 • دوره آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت (ویژه بنیاد شهید وامور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 9 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 5,040,000 ریال
 • دوره آموزش بهسازی سازمانی (ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 3,360,000 ریال
 • دوره آموزش چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی ( ویژه بنیاد شهید وامور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 5,040,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 16 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  24 2,520,000 ریال
 • دوره آموزش پاسخگویی ومسئولیت پذیری در مدیریت ( ویژه بنیاد شهید وامور ایثارگران )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 5,103,000 ریال
 • دوره آموزش خلاقیت ونوآوری (سازمانی ) - ویژه بنیاد شهید وامور ایثارگران

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/08/04
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  25 3,402,000 ریال
 • دوره آموزش DBA فناوری اطلاعات-ویژه کارکنان اداره کل امور مالیاتی

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 40 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/09/20 1402/09/23
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  0 15,120,000 ریال
 • دوره آموزش نحوه تحلیل و بررسی گزارش های آزمایشگاهی بتن، خاک، قیر و آسفالت- ویژه کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/09/08 1402/09/09
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  7 2,400,000 ریال
 • دوره آموزش اکسل پیشرفته ویژه اداره کل استاندارد

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 16 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1402/09/16 1402/09/16
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  0 رایگان
news_post_1040

برنامه های آموزشی سال 1402

با ابلاغ دستورالعمل مربوط به برنامه های آموزشی سال 1402، توسط مرکز اموزش مدیریت دولتی، برنامه آموزشی سال 1402آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

ادامه مطلب
news_post_1037

ارتباط با adobe connect

ادامه مطلب
news_post_1034

راهنمای شرکت در دوره های آموزش مجازی(آنلاین و آفلاین)

ادامه مطلب
news_post_1032

راهنمای ثبت طرح‌ در بانک اطلاعات پژوهشی

راهنمای ثبت طرح‌های پژوهشی در بانک اطلاعات پژوهشی

ادامه مطلب
news_post_2

راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان

راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی توسط رابطین آموزش

ادامه مطلب
news_post_1033

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت طی نامه شماره 464185 مورخ 29/8/1397 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید.

ادامه مطلب
news_post_1036

لیست مدرسان دارای مجوز صلاحیت تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت که بر اساس بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/8/29 فرایند مربوطه را طی نموده اند به شرح لیست پیوست می باشند.

ادامه مطلب

نظر شما در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک چیست؟

کاملا موافقم
100%
میتواند کار خوبی باشد
0%
نظر خاصی ندارم
0%
مخالفم
0%
Back to Top