• دوره آموزش نظارت مالی(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  33 780,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با نشریه773(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  شهرکرد 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  15 780,000 ریال
 • دوره آموزش مدل های تعالی سازمان در دولت و بخش عمومی(فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/03/20
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  22 1,320,000 ریال
 • دوره آموزش قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه -فراخوان دوم

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/07/15
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  69 1,040,000 ریال
 • دوره آموزش کلیات پیشگیری از وقوع جرم - فراخوان دوم

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/07/15
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  70 880,000 ریال
 • دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات ادری ( فراخوان سوم)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/09/30
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  33 1,560,000 ریال
 • دوره آموزش ارتباطات مردمی ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/08
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  35 1,560,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت وارزیابی عملکرد ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/26
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  19 880,000 ریال
 • دوره آموزش سازماندهی ( فراخوان سوم )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/10/08
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  27 1,320,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری(ورود به خدمت و توانمندسازی "فصل ششم ،هفتم،هشتم ونهم" (فراخوان سوم)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1401/09/30
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  31 520,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش حسابداری دولتی اعتبارات هزینه (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ( فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل ،آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی آن (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 34 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 14,688,000 ریال
 • دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری(فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با قوانین ومقررات ناظر بر ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 10 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  48 4,320,000 ریال
 • دوره آموزش مبانی آمار رسمی (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 20 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 8,640,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 16 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 6,912,000 ریال
 • دوره آموزش اجرای بودجه (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  48 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش تلفیق بودجه ریزی ،برنامه ریزی وپبشبینی(1) _فراخوان اول

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  48 3,456,000 ریال
 • دوره آموزش بودجه ریزی و پیش بینی شناور (2)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  48 3,456,000 ریال
 • دوره آموزش ارزشیابی عملکرد کارکنان (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 3,456,000 ریال
 • دوره آموزش آیین نگارش حقوقی (فراخوان اول)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  45 3,456,000 ریال
 • دوره آموزش حقوق بیمه (بیمه اشخاص)

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  46 5,184,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با طرق عادی و فوق العادهاعتراض به آراءقضایی(فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  46 3,456,000 ریال
 • دوره آموزش جهاد تبیین در گام دوم انقلاب (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 2,160,000 ریال
 • دوره آموزش کارگاه مدیریت استرس در محیط کار ( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 8 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 2,880,000 ریال
 • دوره آموزش مدیریت اقامه نماز (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 2,016,000 ریال
 • دوره آموزش حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 3,024,000 ریال
 • دوره آموزش آشنایی با قانون مجازات اسلامی - فصل تعدیات ماموران دولتی

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 4 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  47 رایگان
 • دوره آموزش حقوق اداری (فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 3,024,000 ریال
 • دوره آموزش برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی ( تمرکز بر وظایف )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 6,048,000 ریال
 • دوره آموزش خلاقیت و نوآوری (فردی )-فراخوان اول

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 3,024,000 ریال
 • دوره آموزش پویایی سازمانی وفردی (بهره وری )- فراخوان اول

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 6 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 رایگان
 • دوره آموزش پژوهش های سازمانی ( فراخوان اول )

  محل برگزاری مدت
  Adobe Connect 12 ساعت
  مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره
  1403/03/10
  ظرفیت باقی مانده هزینه دوره
  49 6,048,000 ریال
news_post_1040

برنامه های آموزشی سال 1402

با ابلاغ دستورالعمل مربوط به برنامه های آموزشی سال 1402، توسط مرکز اموزش مدیریت دولتی، برنامه آموزشی سال 1402آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

ادامه مطلب
news_post_1037

ارتباط با adobe connect

ادامه مطلب
news_post_1034

راهنمای شرکت در دوره های آموزش مجازی(آنلاین و آفلاین)

ادامه مطلب
news_post_1032

راهنمای ثبت طرح‌ در بانک اطلاعات پژوهشی

راهنمای ثبت طرح‌های پژوهشی در بانک اطلاعات پژوهشی

ادامه مطلب
news_post_2

راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان

راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی توسط رابطین آموزش

ادامه مطلب
news_post_1033

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت طی نامه شماره 464185 مورخ 29/8/1397 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید.

ادامه مطلب
news_post_1036

لیست مدرسان دارای مجوز صلاحیت تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت که بر اساس بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/8/29 فرایند مربوطه را طی نموده اند به شرح لیست پیوست می باشند.

ادامه مطلب

نظر شما در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک چیست؟

کاملا موافقم
100%
میتواند کار خوبی باشد
0%
نظر خاصی ندارم
0%
مخالفم
0%
Back to Top