لیست مدرسان دارای مجوز صلاحیت تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

Posted By: manager

Published to احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی on Sep 12, 2020

blog_post_1036

با ابلاغ بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/8/29 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت، فرایند اعلام شده در سال 1398 و 1399 اجرا و مدرسان شرکت کننده در فرایند مذکور گواهینامه صلاحیت دریافت نمودند. بر اساس بخشنامه مذکور دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از همکاری مدرسان دارای مجوز صلاحیت در دوره‌های آموزشی کارکنان دولت می باشند. بدیهی است لیست مذکور  پس از تکمیل پرونده مدرسان ، برای استفاده رابطین آموزشی دستگاه‌های اجرایی و موسسات اعتبارسنجی شده بروزرسانی خواهد شد.


بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت در سطح کشور

فایل ها

لیست کامل مدرسان تا پایان 1402.pdf

Tags:

Back to Top