ممنوعیت برگزاری دوره توسط جهاد دانشگاهی

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Sep 16, 2019

blog_post_1018

با توجه به نامه شماره 143707 مورخ 25/3/1398 سازمان اداری و استخدامی ، مراکز و واحدهای جهاد دانشگاهی لازم است برای برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت مراحل اعتبار سنجی را طی نموده و گواهینامه صلاحیت دریافت نمایند. لذا تا زمان انجام مراحل اعتبارسنجی و دریافت گواهینامه، اجرای دوره آموزشی توسط این واحد برای کارکنان دولت ممنوع بوده و در صورت شرکت کارکنان ، گواهینامه های صادره فاقد اعتبار می باشد. 

فایل ها

نامه به دستگاه ها برای جهاد دانشگاهی.png

Tags:

Back to Top