فراخوان دوره های آموزش حقوق شهروندی

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Sep 16, 2019

blog_post_1009

مدیریت آموزش و پژوهش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد با توجه به اهمیت ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران به حقوق شهروندی و نیز افزایش تعهد و التزام مسئولان و کارگزاران دولت نسبت به صیانت از حقوق شهروندی مردم در نظام اداری دوره های حقوق شهروندی را برگزار نماید.

فایل ها

دوره های حقوق شهروندی.png

Tags:

Back to Top