فراخوان برنامه احراز صلاحیت مدرسان آموزش کارکنان دولت

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Jun 01, 2020

blog_post_1011

. نظر به این که بر اساس بخشنامه دستگاه های اجرایی و مؤسسات تأیید صلاحیت شده، لازم است در اجرای دوره های آموزشی از اساتید تأیید صلاحیت شده که دارای «گواهینامه مدرسی» صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند، استفاده نمایند، لذا لازم است  کلیه مدرسان و یا متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت،  برای ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مذکور اقدام لازم را انجام دهند.

فایل ها

1.pdf
بخشنامه_تأیید_صلاحیت_مدرسان[1].pdf
راهنمای تکمیل اطلاعات متقاضیان شرکت در دوره آموزشی احراز صلاحیت مدرسان.pdf

Tags:

Back to Top