برنامه دوره های منشور حقوق شهروندی

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Sep 16, 2019

blog_post_1016

بر اساس فراخوان دوره های آموزشی حقوق شهروندی ، دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی در دو گروه برای متقاضیان معرفی شده دستگاه های اجرایی استان به شرح زیر برگزار می گردد. لازم است افراد معرفی شده در دوره های مذکور در ساعت های اعلام شده شرکت نمایند.

 سه شنبه 98/4/4 از ساعت 13-ـ 8 برای گروه اول

چهارشنبه 98/4/5 از ساعت 13-ـ 8 برای گروه دوم

فایل ها

برنامه منشور حقوق شهروندی گروه اول.pdf
برنامه منشور حقوق شهروندی گروه دوم.pdf

Tags:

Back to Top