برگزاری جلسه ارتقاء و توسعه سامانه آموزشی

Posted By: manager

Published to اخبار on Jun 01, 2020

blog_post_1007

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری چند جلسه با مهندس طراح و پشتیبان سامانه مورد استفاده در این مدیریت(سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک) راهکارهای ارتقاء و توسعه امکانات آن را بررسی نمودند. در این جلسات امکان درج درسنامه های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر روی سامانه، شناسنامه آموزشی فراگیران،  امکان درج فیلم و عکس های مربوط به دوره، امکان محاسبه حق التدریس مدرسان و دریافت قرارداد از سیستم ، الکترونیکی نمودن کلیه مراحل اجرای دوره، ورود سرفصل دوره های آموزشی به سامانه و ..... مورد بررسی قرار گرفت.

فایل ها

Tags:

Back to Top