بخشنامه تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی

Posted By: manager

Published to بخشنامه و دستورالعمل on Jun 22, 2021

blog_post_1015

در راستای اجرای تبصره ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آئین نامه اجرایی فصل نهم قاتنون مذکور بخشنامه تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی غیر دولتی  , و به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های موسسات آموزشی غیر دولتی در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت ابلاغ گردیده است. لازم است اسن موسسات بر اساس دستورالعمل فرمهای مربوطه را تکمیل و مدارک و مستندات مربوط را به مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تحول نموده و مراحل اعتبار سنجی را طی نمایند.

فایل ها

دستورالعمل اعتبارسنجی.pdf
فرمهای اعتبارسنجی.pdf

Tags:

Back to Top