ارسال اولین فراخوان دوره های آموزشی در سال 1398

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Jun 01, 2020

blog_post_1008

 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اولین فراخوان دوره های آموزشی سال 1398 را به دستگاه های اجرایی ساتان ارسال نمود. لازم است فهرست اسامی واجدین شرایط و علاقمندان  حداکثر تا تاریخ 30/3/1398 به این مدیریت اعلام گردد.

فایل ها

نامه.png
اولین فراخوان.pdf

Tags:

Back to Top