ابلاغ دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور مدیران

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Sep 16, 2019

blog_post_1010

 با توجه به ابلاغ دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور(به مدت 40 ساعت) توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور که با هدف آماده سازی مدیران و مسئولان  نظام اداری و اجرایی کشور و دستیابی به بینشی جامع نسبت به شرایط اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و .... در سطح ملی، استانی و محلی و توانمند سازی مخاطبان برای مواجهه با مسائل و مشکلات در سازمان ها و مدیریت در شرایط خاص تدوین شده است،  مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد دوره های مذکور (شامل 10 عنوان به شرح جدول زیر) را برگزار نماید.

فایل ها

نامه دوره هاي تخصصي راهبردي.pdf

Tags:

Back to Top