همایش های هفته پژوهش

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Dec 15, 2019

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته پژوهش و فناوری که در استان ها از تاریخ 16 آذرماه لغایت 22 آذرماه با شعار پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین ، رونق تولید برنامه ریزی گردیده بود، 4 همایش را برای کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار کرد . 

اولین همایش با عنوان «محیط زیست و دولت سبز»  با حضور سرکار خانم دکتر عابدی عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و همچنین سرکار خانم دکتر شریعتمداری عضو پژوهشکده سازمان حفاظت محیط زیست  برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی برگزار گردید . در این همایش چالش های عمده زیست محیطی ، مصرف انرژی و اهمیت ذخیره آن ،اصول مدیریت انرژی، عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی و ..... مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.

دومین همایش با موضوع «هوش هیجانی و کاربردهای آن در سازمان» با حضور آقای دکتر منصوری  برای مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید . در این دوره فراگیران هوش هیجانی و هوش منطقی و تفاوت ها و کاربرد هر کدام از آنها ، مؤلفه های هوش هیجانی و .... آشنا شدند.

سومین همایش با عنوان « رویکردهای نوین در بازتعریف مفهوم توسعه» با حضور جناب آقای علیرضا شجاعی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در استان برگزار گردید. در این همایش مبانی و مفاهیم توسعه،شاخص های توسعه انسانی،دوره های توسعه و شرایط هر یک از آنها، بازتعریف توسعه از منظر تحول شخصیت و رفتار شهروندان و ..... تبیین گردید.

چهارمین همایش با عنوان « تغیر اقلیم و تأثیر آن بر دما و منابع آب » با حضور جناب اقای دکتر داریوش رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در این همایش تعريف  تغيير اقليم ، سيماي  آب درايران، شرايط اقليمي ايران،تغييرات بارش،تغييرات دما،آبهاي  سطحي و زيرزميني ، وضع موجود مصرف آب و ..... تبیین گردید. 

مطالب ارائه شده در این همایش ها بسیار از سوی شرکت کنندگان مورد استقبال قرار گرفت. در پایان این همایش های مطالب ارائه شده توسط مدرسین برای استفاده عموم بر روی پرتال سازمان بارگذاری گردید. 

فایل ها

پاورپوینت آیدا شریعت مداری.pdf
هوش هیجانی آقای دکتر منصوری.pdf
توسعه آقای علیرضا شجاعی.pdf

Tags:

Back to Top