فایل های آموزشی دوره تربیت مدرس

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Jun 22, 2021

دوره آموزشی احراز صلاحیت و تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت در مهرماه 98 برگزار گردید.دوره آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و شناخت نظام اداری ایران  در روز 11 مهرماه توسط سرکار خانم دکتر رادمنش ، دوره تکنولوژی آموزشی توسط آقای دکتر سراجی در روز 12 مهرماه ، دوره روش ها و فنون تدریس در روز 18 مهرماه توسط آقای دکتر حیدری و دوره روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی توسط آقای دکتر قمرانی ارائه گردید.

فایل ها

فایل دوره آموزشی نظام آموزش کارکنان دولت-خانم دکتر رادمنش.pdf
فایل دوره آموزشی شناخت نظام اداری ایران خانم دکتر رادمنش.pdf
فایل دوره تکنولوژی آموزشی دکتر سراجی.pdf
دستورالعمل تربیت مدیران آینده.pdf
خشنامه-ارزیابی-شایستگی-مدیران1)..pdf
برنامه جامع اصلاح نظام اداری.pdf
برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم).pdf
فایل دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس آقای دکتر حیدری.pdf
فایل روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی آقای دکتر قمرانی.pdf

Tags:

Back to Top