فایل دوره آموزشی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Jun 22, 2021

دوره آموزشی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران(الزامات و ضرورت ها) برای مدیران در روز سه شنبه 23/7/98 با حضور مدیران پایه ، میانی و ارشد دستگاه های اجرایی استان با حضور آقای دکتر محمدرضا حیدری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان  برگزار گردید.

فایل ها

فایل دوره آموزشی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران.pdf

Tags:

Back to Top