دوره آموزشی مدیریت بحران

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Nov 28, 2020

دوره های تخصصی راهبردی مدیران بالغ بر 10 عنوان و 40 ساعت دوره می باشد که از ابتدای امسال برای اجرا برای مدیران از سطح عملیاتی تا ارشد ابلاغ شده است. دوره مدیریت بحران چهارمین دوره از این گروه می باشد که توسط معاون محترم سازمان مدیریت بحران کشور جناب آقای لطیفی برگزار گردید.

فایل ها

فایل ارائه شده در دوره مدیریت بحران.pdf

Tags:

Back to Top