دوره آموزشی آسیب شناسی مسائل فرهنگی

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Jun 22, 2021

دوره های تخصصی راهبردی مدیران بالغ بر 10 عنوان و 40 ساعت دوره می باشد که از ابتدای امسال برای اجرا برای مدیران از سطح عملیاتی تا ارشد ابلاغ شده است. دوره آسیب شناسی مسائل فرهنگی سومین دوره از این گروه می باشد که توسط مشاور امور علمی، فرهنگی و اجتماعی معاونت علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای کریمی برگزار گردید.

فایل ها

فایل ارائه شده مدرس.pdf

Tags:

Back to Top