برگزاری دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Jun 01, 2020

blog_post_1020

پیرو نامه شماره 105142 مورخ 2/3/1398 بدوره های آموزشی مربوط به «تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت» برگزار می گردد.  با توجه به این که بر اساس بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/8/97 سازمان اداری و استخدامی کشور(تصویر پیوست) لازم است دستگاه های اجرایی و مؤسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده از همکاری اساتید دارای «گواهینامه مدرسی» صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا واحدهای استانی مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، در برگزاری دوره های آموزشی استفاده نمایند، لذا سایر افراد متقاضی که شرایط لازم را داشته باشند، می توانند برای ثبت نام و حضور در دوره حداکثر تا تاریخ 9/7/98 به این مدیریت مراجعه فرمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس این مدیریت جناب آقای رضا انصاری با شماره تماس 33331107  تماس حاصل گردد.  حضور مدرسان در کلیه ساعات دوره لازم بوده و کسب حد نصاب 70 برای هر درس لازم می باشد.

فایل ها

برنامه دوره.pdf

Tags:

Back to Top