راهنمای تکمیل اطلاعات مدرسان

Posted By: admin

Published to راهنما on May 22, 2019

blog_post_1003

مدرسین محترم برای حضور در فرآیند احراز صلاحیت مدرسان و شرکت در دوره های آموزشی مربوطه لطفاً بخشنامه صلاحیت تدریس را مطالعه و سپس برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات و مدارک بر اساس راهنمای تکمیل اطلاعات متقاضیان شرکت در دوره آموزشی احراز صلاحیت مدرسان اقدام نمایید.

فایل ها

بخشنامه صلاحیت تدریس.pdf
راهنمای تکمیل اطلاعات متقاضیان شرکت در دوره آموزشی احراز صلاحیت مدرسان.pdf

Tags:

Back to Top